Selskapet

20180202_124325

Xfiber er en norsk leverandør av datakommunikasjon til bedrifter.

Xfibers tjenester omfatter bredbåndstjenester for enkeltbedrifter samt større og mer komplekse nettverksløsninger for større bedrifter og systemintegratorer, både nasjonalt og internasjonalt.

Xfiber har et sterkt fokus på sikkerhet, service og kvalitet, og leverer bl.a. en serviceavtale tilpasset bedrifter med særlig høye krav til tilgjengelighet og service.
Som et ledd i firmaets kvalitets og sikkerhetsstrategi ble Xfiber ISO20000 sertifisert i 2015, og ISO 27001 sertifisert i 2020.

Xfiber har etablert et omfattende kjernenettverk med spesielt fokus på sikkerhet, oppetid og lav forsinkelse (low-latency) forbindelser mellom lokasjoner i Norden og resten av Europa/verden.  Utenfor Norden har Xfiber også etablert høyhastighetsforbindelser til de viktigste datacom-knutepunktene og datasenter i Europa og UK

Xfiber er et heleid datterselskap av Global Connect som er en ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon og datasenter i Nordeuropa.

Les mer om hvorfor dere bør velge Xfiber.

Kontakt:

Telefon fra Norge: 51 22 75 00
Telefon fra utlandet: +47 51 22 75 00

Post / besøksadresse:

Vestre Svanholmen 14
4013 Sandnes

Xfibers VisjonStrategi

Hvorfor eksisterer Xfiber? Hva streber vi etter? Hva gjør oss stolte?

Vår visjon er “å bli anerkjent for å levere de sikreste og mest pålitelige datakommunikasjons-løsningene i markedet.”

I Xfiber har vi derfor «Null-toleranse for nedetid» som leveregel.  Dette sier alt. Med få ord beskriver det våre ambisjoner og fokus, samt vår interne kultur.

Xfibers Misjon

Hvordan og for hvem skal vi strebe etter å oppnå vår Visjon?

«Med utgangspunkt i “null-toleranse for nedetid” skal Xfiber bidra til å øke våre kunders konkurransekraft ved alltid å sørge for at kundens datakommunikasjon med resten av verden skjer med kompromissløs kvalitet og på sikreste måte ved bruk av den til enhver tid mest effektive teknologi

Vi opererer i en bransje med kontinuerlig teknologisk utvikling.  Vår Misjon krever imidlertid alltid at vi spør oss selv før vi introduserer ny teknologi eller nye tjenester:

«Vil dette bidra til økt suksess for våre kunder?»

Våre kjerneverdier er våre mantra.  Alle i Xfiber teamet identifiserer seg med våre verdier og er innforstått med hvordan de forplikter den enkelte ansatt i både væremåte og handling.

  • Xfiber teamet skal alltid gjøre sitt ytterste for å løse tekniske utfordringer. Vi har «null-toleranse» for nedetid, og kunden skal oppleve oss som «service helter» som alltid vier maksimal innsats til problemløsning og feilretting helt til kunden er på nett igjen.
  • Xfiber teamet skal alltid strebe etter videreutvikling og forbedring av oss selv og selskapet, og alltid søke å utnytte ny teknologi for å gjøre kundens løsninger enda bedre. Vårt kvalitetsarbeid skal ha spesielt fokus på å jobbe proaktivt og lære av våre feil.
  • Xfiber teamet skal oppfattes som kompetente, innovative, smidige, generøse og ærlige, og våre tjenester skal oppfattes som robuste og problemfrie slik at kunder og leverandører alltid får en positiv opplevelse når de er i kontakt med oss.
  • Xfiber skal levere rendyrkede datacom-tjenester til kunder som spesielt setter pris på kompromissløs kvalitet hvor høy ytelse, lav forsinkelse, lav jitter, full redundans og høy sikkerhet er hovedfokus.

Posisjonering
Xfiber skal posisjonere seg som en rendyrket datacom leverandør med egenskaper og tjenester som spesielt appellerer til kunder med store krav og forventninger til tjenestekvalitet, stabilitet, kompetanse og responstid. Våre kunder er typisk system integratorer og andre tjenesteleverandører som videreforedler og selger våre tjenester som en del av sine egne til sluttkunder, slik at kvaliteten på Xfiber’s tjenester direkte påvirker kvaliteten på sluttproduktet.

Tjenester og nett kun for bedrifter
Xfiber leverer utelukkende løsninger til det profesjonelle markedet. Vår strategi er å kontinuerlig utvikle kjerne-nettet med spesielt fokus på å tilfredsstille behovene og kravene til næringslivet. Dette omfatter kapasitet, tjenesteinnhold og kvalitet. Vår utbygging skal fokuseres rundt sentrale industriområder for å gi maksimalt dekning til det bedriftsmarkedet. Vår organisasjon skal ha høy kapasitet og tilgjengelighet slik at våre bedriftskunder får umiddelbart kontakt og assistanse til å løse feilsituasjoner eller gjennomføre ønskede endringer. Xfiber teamet skal videreutvikle sin kultur forankret i en grunnleggende respekt for våre kunders kostnader knyttet til driftsforstyrrelser, og alltid gjøre alt vi kan for å redusere kundens nedetid.

Fullt dedikerte til oppetid
Xfiber’s organisasjon skal ha null-toleranse for nedetid. Dette innebærer at enhver kunde som er offline skal få maksimal oppmerksomhet inntil problemet er løst. Ved et eventuelt driftsproblem skal vi umiddelbart iverksette feilretting, mobilisere for alternative reserveløsninger, mobilisere personell til kundens lokasjon, sende ut reserveutstyr umiddelbart på raskeste måte og følge kunden tett inntil normal drift er gjenopprettet.

Kundedialog
Xfiber skal være spesielt omhyggelige med å varsle kundene i god tid i forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid, og holde de godt informerte i forbindelse med feilsituasjoner inkludert forventet rettetid.

Sikkerhetsfokus
Xfiber skal allokere betydelige ressurser til å overvåke trusselbildet og sikre kjerne-nettet vårt mot uønskede hendelser og angrep. Vi skal fremstå som den leverandøren som tar mest ansvar for og har mest kompetanse på datasikkerhet blant våre konkurrenter. Vi skal også utvikle en omfattende portefølje av sikkerhetstjenester slik at våre kunder kan overlate alle sine sikkerhetsbehov til Xfiber som en del av sine datakommunikasjons-tjenester.

ISO dokumenterte rutiner og kvalitetssystemer
Xfiber filosofi er at kvalitet på leveranser, drift og service starter med solide prosesser og rutiner koblet med en kunnskapsrik organisasjon. Xfiber baserer sin arbeidsmetodikk og sitt kvalitetssystem på ISO 20000 . Dette skal sikre Xfiber en foretrukket posisjon blant kunder som selv jobber etter strenge kvalitetskrav.

Eie og leie
Xfiber skal bygge egen fiberbasert infrastruktur der det er hensiktsmessig, men skal også i stor grad basere seg på leide råvarer fra andre operatører. Alle sentrale nettverkskomponenter skal imidlertid eies og driftes av Xfiber slik at vi alltid har full mulighet til å påvirke tjenestekvalitet og innhold og kan forestå feilretting og endring mest mulig effektivt.

Globale
Xfiber skal spesielt jobbe mot norske og utenlandske selskaper med behov for datakommunikasjon mellom norske og utenlandske avdelingskontorer. Xfiber’s strategi er å etablere egne POP’r (Points of presence) på de viktigste internasjonale Internett hubbene, slik at vi kan tilby våre kunder private, sikrede datatunneler mellom deres norske kontor og kontorer i utlandet. I tillegg skal vi posisjonere oss slik at vi blir en foretrukket leverandør til utenlandske operatører som har behov for datakommunikasjons-tjenester i Norge.